AVRUPA BİRLİĞİNDE SİYASAL ENTEGRASYON VE BARIŞ

Entegrasyon, İkinci Dünya savaşından sonra Avrupada; ekonomik kalkınmayı, barışı  yeniden tesis etmeyi, refaha kavuşmayı, sosyal / kültürel birlikteliği artırarak devam ettirmeyi ve milli güvenlik alanlarında başarı sağlayarak ilerleme yapabilme...

Entegrasyon, İkinci Dünya savaşından sonra Avrupada; ekonomik kalkınmayı, barışı  yeniden tesis etmeyi, refaha kavuşmayı, sosyal / kültürel birlikteliği artırarak devam ettirmeyi ve milli güvenlik alanlarında başarı sağlayarak ilerleme yapabilmek amacıyla, Avrupa Toluluğu üye ülkelerin sınırlarını kaldırarak bir bütünleşme ( entegrasyon) hareketi olarak planlanmıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurulmasıyla öncelikli olarak ekonomik kalkınmayı hedefleyen politikalar geliştirilmiştir. Topluluk adına kararlar alınarak siyasal entegrasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan antlaşmalar ve reformlar zamanla imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) ‘nin temelini oluşturan Roma Antlaşması (1957) ve bu antlaşmayı tabiken Maastrich Antlaşması (1993), Amsterdam antlaşması (1997)  ve Niece antlaşmalarıyla (2001) entegrasyon için gerekli yasal adımlar atılarak birlik için ortak akıl ile hareket edilmiştir. Böylece ortak çıkarlar tespit edilerek (ortak pazar, ortak para birimi gibi) entegrasyon  politikalarıyla sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanmısı amaçlanmıştır. Genel olarak, ‘Entegrasyon’ Ortak çıkarlar ilkesi vurgulanarak uluslararası sistemin degisitirlimek istenmesi” seklinde tanımlanmaktadır. Örneğin, “Joseph Nye Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunun; siyasi, ekonomik, ve sosyal olmak üzere çok boyutlu bir proses olduğunu iddia etmektedir.” Entegrasyon, “ paylaşılan değerlere ve özellikle de ortak  bir hukuk düzeninin tesisine ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir modelin öncelikli olarak ortak ekonomik menfaatler çerçevesinde bir araya getirecek, ancak siyasi, sosyal ve kültürel yakınlaşmayı da içerecek aşamalı bir yöntem” olarak tanımlamaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Canbolat, Ibrahim S. Avrupa Birliği Ve Türkiye. 5th ed., Alfa Akademi Ltd. Sti, 2011. p. 120

2) Europe´s Political, Social, and Economic (Dis-)Integration: Revisiting the Elephant in Times of Crises.” IHS Political Science Series, no. 143, Oct. 2016, p. 7.

3)Baykal, Senem. “Avrupa Birliği ve Uluslararasi Ekonomik İlişkiler Anabilim Dali 25. Yil Armağani.” Ankara Üniversitesi Yayınları, 2017, p. 5.

Avrupa Birliği entegrasyonu 1957'den beri Roma antlaşmasının imzalanmasıyla başlamıştır. Daha sonra, ilerleyen zamanla birlikte AB politikaları araştırma – geliştirmeden ( 1970), çevrecilik (1986 Single European Act) bölgesel kalkınma ve sosyal politikalar ve para politikaları (1991 Maastrich Treaty) olmak üzere birçok alanlara kadar yayılmıştır. Tüm bu alanların içinde en önemli ve yaygın olanı: ticaret politikası ile iç pazar, tarım ve rekabet politikaları oluşturmaktadır. Ernst Haas’a göre “ çoğulcu siyasi toplumda, etkili toplum kurumları bağlamında başarılı bir entegrasyonu göstermektedir.” Genel görüş olarak, Avrupa Birliği (AB) nin gelişiminin barış ve ekonomik büyüme ile ilişkili olduğudur. AB entegrasyonu, ekonominin yeniden yapılanmasını neden olmuştur. AB Entegrasyonundan önce; Avrupalı ülkeler arasında başlayan büyük savaşların yaşanmasıyla iki dünya savaşı meydana gelmişti. Burdan hareketle, Avrupalı devletler arasında kalıcı bir uzlaşmaya doğru yönlendirme yaptığı için ‘entegrasyon’ toplumsal bütünleşmeyi sağlaması açısından iyi bir yöntem olarak algılanabilir.

 

Roma antlaşması 25 Mart 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu oluşturan antlaşmadır. Bu antlaşma ile Avrupa Birliği (AB)’nin yürüttüğü politika ve aldığı kararlar açısından yasal, Avrupa Topluluğu’nun temelini oluşturmaktadır. Avrupalı devletler arasında yapılan bu antlaşmayla, genel olarak: Avrupa’nın ortak çıkarlarını koruyacak bir ortak pazarla birlikte barış ve refaha ulaşmak amaçlanmıştır. Ayrıca, Avrupalı halklar arasında sosyal, kültürel bir yakınlık oluşturmanın yanında insan haklarına saygılı ve eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştur. Avrupa topluluğu ortak pazarının genel amaçları: Avrupalı hakları biraraya getirmek, yaşam standartlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek, büyümeyi teşvik etmek ve dünya ticaretini artırmak  ve Avrupa’da barış ve özgürlüğün geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Roma antlaşmasının temelini oluşturan ekonomik kalkınma ile ilgili paragraflar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Bir ekonomik ve  siyasi entegrasyon projesi olan Avrupa Birliği’ne (AB) katılan Avrupa ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliği önemli rol oynadı. “Ekonomik ve Parasal Birlik (The Economic and Monetary Union), Avrupa entegrasyonunun temel bir unsurudur ve tüm AB Üye Devletleri bunun bir parçasıdır.” AB’nin kurulmasıyla, ekonomik birliktelik sağlandı ve böylece üye devletlerle genişleme politikası izlenerek gelişti. Üye devletler, AB'nin hareket etme yetkisine sahip olduğu politika aralığını genişletmeyi kabul etti. Kurumlarda karar verme mekanizmalarını güçlendirdiler ve bazı büyük entegrasyon projelerine giriştiler ve böylece o zamandan beri üyeliği 28'e (4,475,757 km2) genişletildi. AB entegrasyonunun derinleştirilmesi ve genişlemesi önemli bir ekonomik büyüme ve verimlilik artışı oluşturmuştur. İkinci Dünya savaşından beri devam eden bu ekonomik amaçlı entegrasyonun başarılı olmasıyla birlikte, Avrupa devletleri arasında güçler dengesi (balance of power) nin yerine barışın sağlandığı görülmektedir.

Canbolat, Ibrahim S. Avrupa Birliği Ve Türkiye. 5th ed., Alfa Akademi Ltd. Sti, 2011. p. 120

“Europe´s Political, Social, and Economic (Dis-)Integration: Revisiting the Elephant in Times of Crises.” IHS Political Science Series, no. 143, Oct. 2016, p. 7.

Baykal, Senem. “Avrupa Birliği ve Uluslararasi Ekonomik İlişkiler Anabilim Dali 25. Yil Armağani.” Ankara Üniversitesi Yayınları, 2017, p. 5.

Scheingold, Stuart A. “Domestic and International Consequences of Regional Integration.” International Organization, vol. 24, no. 4, 1970, p. 979.

The Treaty of Rome. ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf. p.  4-7

European Union,2012. “How the European Union Works.” European Commission Directorate-General for Communication Publications, July 2012. p. 28

Yorumlar

tüm yorumlar